Call for Papers / Gairm ar Pháipéir

We are pleased to announce that the third Celtic Sociolinguistics Symposium will take place at NUIG in November 16th-17th 2018. The previous two Celtic Sociolinguistics symposia have attracted a diversity of scholars working in various areas related to linguistic and sociocultural aspects of one (or more) of the six Celtic languages.  This year we look forward to welcoming a similar diversity of scholarship under the theme of ‘Communities in Conversation,’ a theme which seeks to facilitate further collaboration between academics and the many different social actors working towards the maintenance of one (or more) of the Celtic languages within the community.

We welcome abstracts of no more than 250 words, which should be submitted via our GoogleForm.  We encourage you to think critically about how your work can be of benefit to community language maintenance efforts and further encourage you to include a sentence or two about this in your abstract.  We hope for this conference to be a valuable opportunity for discussing potential and ongoing language maintenance efforts and the connections (or challenges to establishing such connections) between academics and community initiatives.

Abstracts will be accepted in English or any of the Celtic languages. (Note: if abstracts are written in the one of the Celtic languages, we will also ask for an English version).  Similarly, presentations can be made in any of the Celtic languages; however, note that there will be no translation services available for any of the languages.

Submit your papers HERE

FINAL DEADLINEAUGUST 10 2018 @ 5pm

Tá áthas orainn a fhógairt go reáchtálfar an tríú Siompóisiam ar Shochtheangeolaíocht na dTeangacha Ceilteacha in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, ar an 16 agus 17 Samhain 2018. Mealladh scoláirí ilghnéitheacha atá ag obair sna réimsí éagsúla a bhaineann le teangeolaíocht agus le gnéithe soch-chultúrtha na dteangacha Ceilteacha chuig na Siompóisiamaí roimhe seo. I mbliana, táimid ag súil le hilghnéitheacht scoláireachta den chineál céanna faoin téama ‘Pobail i mbun Comhrá’. Faoin téama sin, is mian linn breis chomhoibrithe a chothú idir scoláirí agus gníomhaithe sóisialta atá ag obair i dtreo chaomhnú na dteangacha Ceilteacha laistigh den phobal féin.

Fáiltímid roimh achoimre 250 focal gur féidir a leagan isteach ar an bhfoirm Google thíos. Tugtar cuireadh duit mar scoláire machnamh criticiúil a dhéanamh faoin gcaoi go bhféadfadh do chuid oibre leas a dhéanamh d’iarrachtaí caomhnaithe ag leibhéal an phobail agus abairt nó dhó faoi sin a chur san achoimre. Is mian linn comhrá tairbheach a chothú le linn an tSiompóisiaim faoi iarrachtaí leanúnacha agus féideartha caomhnaithe teanga agus tá súil againn deis a chur ar fáil chun na nascanna, nó na dúshláin a bhaineann le nascanna den chineál sin a chruthú, idir scoláirí agus tograí pobail a phlé.

Fáilteofar roimh achoimrí i mBéarla nó in aon cheann de na teangacha Ceilteacha (tabhair faoi deara go n-iarrtar leagan Béarla den achoimre má scríobhtar i dteanga Cheilteach í). Ina theannta sin, is féidir cur i láthair a thabhairt i do rogha teanga Cheilteach ach tabhair faoi deara nach mbeidh seirbhísí aistriúcháin/ateangaireachta ar fáil le linn an tSiompóisiaim.

Leag d’achoimre isteach ANSEO.

SPRIOCDHÁTA DEIRIDH: 10 LÚNASA 2018 @ 5pm